Vítejte na webových stránkách Mgr. Petry Andršové.

Ráda Vám pomůžu s komplexním řešením Vašich životních situací.

Zakládám si na individuálním a osobním přístupu, vysoké profesionalitě, loajalitě a flexibilitě.

Váš úspěch je pro mne klíčovým.

 

O MNĚ

Působím jako samostatný advokát v Hradci Králové. Absolvovala jsem studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2007 až 2012. Následně jsem byla zaměstnána jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Lucie Hrdé v Praze a poté v advokátní kanceláři Podroužek, Moník, Petera a partneři v Hradci Králové.

Prakticky od úspěšného dokončení studia na právnické fakultě se věnuji generální právní praxi s důrazem na rodinné právo, trestní právo, domácí násilí a pracovní právo, ve kterých jsem během své dosavadní praxe získala rozsáhlé a cenné zkušenosti, a to jak v oblasti tvorby různorodých právních dokumentů, žalob a dalších podání, tak při zastupování klientů před soudy, orgány činnými v trestním řízení a samozřejmě při jednání s protistranami.

Advokátní zkoušku jsem absolvovala v roce 2015 s vyznamenáním.

Právní služby poskytuji rovněž v anglickém jazyku.

Působím zejména jako rozvodový právník. V mé současné praxi však poskytuji právní služby ve všech hlavních oblastech práva, tedy komplexně v právu soukromém (občanském, rodinném, pracovním a obchodním právu) a v právu veřejném (trestním a správním právu), zejména však v oblasti rodinného práva, trestního práva, domácího násilí, pracovního práva, náhrady škody a smluvní agendy.

Jsem Vám proto schopna poskytnout vysoce kvalifikované právní služby v oblasti rozvodového řízení a všeho souvisejícího s ním - úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné k dětem, k manželovi, vypořádání společného jmění manželů. V trestním právu pak zejména ve věcech obhajoby obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení (včetně obhajoby mladistvých) a v pracovním právu pak poskytuji komplexní právní služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Samostatně se věnuji rovněž problematice dopravních nehod jak v rámci trestního, tak přestupkového řízení, a to z pozice obviněného i poškozeného.

Více podrobností k jednotlivým právním oborům najdete v sekci "Právní služby"

V minulosti jsem se příležitostně podílela na tvorbě reportáží pro pořad Černé ovce vysílaný Českou televizí, kde jsem se vyjadřovala k řadě právních otázek týkajících se ochrany spotřebitele, práv a povinností z různých právních vztahů založených například kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo, a k dalším životním situacím.